Missie & Visie

 Als partners van de Brede School Sint Joost willen we een netwerk bieden waar kinderen en jongeren hun talenten actief kunnen ontdekken, ontwikkelen, ontplooien en inzetten. Een basis bieden voor een geslaagde integratie en deelname aan de maatschappij door het versterken van hun sociale competenties en burgerschap. Tevens dienen wij te bewaken dat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en het recht om “kind “te zijn.

 Samen inspelen op noden en tekorten, werken aan kansen en mogelijkheden die de leefbaarheid van de buurt stimuleren. Bijdragen tot de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en  hun ouders. Werken aan levenskwaliteit op vlak van gezondheid, huisvesting, kwalitatieve vrijetijdsbesteding, leefbaarheid buurt wordt mogelijk gemaakt door onze samenwerking en netwerkvorming.

 Met alle partners willen we een stimulerende leer –en leefomgeving creëren in en rond de school zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen vinden wij dat de “Brede School” een open werking moet zijn  met lage drempels en waarbij een “open communicatie” centraal  staat. Het vergroten van de kansen voor alle kinderen door een verbinding te leggen tussen het binnen en buitenschoolse brede persoonlijkheidsontwikkeling.                                                            

  Kernwaarden

-         Het kind staat centraal in haar/zijn ontwikkelingskansen

-         Aandacht voor de eigenheid van elk individu of organisatie

-         Openheid

-         Samen verantwoordelijk

-         Partnerschap, gelijkwaardigheid en respect.