Missie en visie

Missie Brede school Oudergem 2020-2021 

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.   

De Brede School wil de meerwaarde van de diversiteit in onze maatschappij onderstrepen en het wederzijds begrip in respect ondersteunen en vergroten.  

De Brede School heeft oog voor intergenerationeel, en- cultureel werken, waardoor kruisbestuiving inspirerend werkt. We trekken hiervoor de kaart van breed leren waar interactie met buurt en omgeving de rode draad vormt.   

Er is niet enkel oog voor kansengroepen, maar ze worden effectief gehoord en de Brede School is zich bewust van een intensieve aanpak op maat. Iedereen die school loopt, krijgt kansen en wordt de mogelijkheid geboden om te kunnen proeven van het aanbod en nieuwe contacten te leggen.   

Iedere partner is bereid zijn opgedane ervaringen te delen, expertises uit te wisselen en netoverschrijdend te werken zodat er een breed draagvlak ontstaat. 

 

 

Visie Brede School Oudergem 2020-2021

De Brede School streeft naar een rijk aanbod van nuttige vrijetijdsbesteding in het Nederlands waardoor er voldoende activiteiten zijn voor leerlingen binnen en buiten de schoolmuren. In dit aanbod staan talentontwikkeling, opvoedingsondersteuning en het ontdekken en ontplooien van nieuwe vaardigheden centraal. Het kind en zijn (groot)ouders/opvoeders krijgen duidelijk eenvormige informatie over de verschillende georganiseerde activiteiten op vlak van sport, cultuur, taalondersteuning, sociaal, (kunst)educatie, … binnen de gemeente en in de omgeving. Tegelijk zijn kinderen en ouders een klankbord voor de verschillende partners waardoor het parcours van de Brede School onderhevig is aan de noden en behoeften van haar eigenlijk doelpubliek.

Op termijn streven we naar een continu aanbod dat start in de kribbes en doorloopt tot 18 jaar waardoor we kunnen garanderen dat iedere levensfase – getypeerd door zijn eigen pakket van vragen en noden- aan bod komt.

We gaan een stap verder dan het louter aanbieden van activiteiten en engageren leerkrachten, begeleiders, kinderen en jongeren op maatschappelijk vlak mee te werken aan het welzijn van de school, hun wijk en hun gemeente. Ieder krijgt leer- en oefenkansen en een fysieke exploratieruimte waar ze procesmatig begeleid worden. De eigen buurt leren kennen, respect krijgen voor mekaar en de gemeente willen we door participatie en betrokkenheid bewerkstelligen.