Over BS Noord

Brede School Noord is een van de 29 Brusselse Brede Scholen die in september 2012 zijn opgestart en werkt binnen de visietekst van de VGC.

Deze Brede School is tewerkgesteld bij de vzw Sint-Lukas Kunstschool Brussel, gelegen in de Brabantwijk aan het Noordstation. Een wijk die geconfronteerd wordt met enkele specifieke uitdagen op vlak van armoede, bevolking, mobiliteit etc.

 

Missie

Vertrekkende vanuit de lokale, uitdagende context, vinden we het als Brede School belangrijk om een veilig en zorgeloos klimaat na te streven waarin de kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is een recht waar elk kind/individu aanspraak op moet kunnen maken.

Via verschillende activiteiten willen we de kinderen inspraak geven en hen laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn om invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving om zo kinderen en ouders te emanciperen en aan te zetten tot actief burgerschap. We willen hen maximale kansen aanreiken zowel binnen als buiten de school(m)uren, ruimte creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verkennen, om deze later verder te ontwikkelen.

We zijn van mening dat schoolse en naschoolse tijd in elkaars verlengde liggen en complementair zijn op elkaar wat betreft het leven en leren van de kinderen.

Om onze visie te realiseren is het creëren van een vertrouwenssfeer tussen de verschillende partners belangrijk evenals een vertrouwenssfeer met de doelgroep. We streven tevens naar wederzijdse betrokkenheid om gezamenlijk tegemoet te komen aan de noden en tekorten die er leven bij de doelgroep. Om dit te kunnen realiseren moet iedere organisatie zich flexibel opstellen zodat vooropgestelde doelen gerealiseerd kunnen worden en zodat de doelgroep optimaal van het (na)schoolse aanbod kan genieten.

Samen met de partners streven we in deze buurt naar het creëren van een wij-gevoel, waar wederzijds respect een belangrijke waarde is.

 

Visie

Er wordt een klimaat gecreëerd waarin alle kinderen en jongeren maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Door het creëren van een breed netwerk, ingebed in de lokale context, wil de Brede School Noord werken aan de versterking van het bestaande samenwerkingsverband alsook het verder uitbouwen van dit netwerk op basis van de noden en behoeftes van ons doelpubliek. We zijn ervan overtuigd dat we door het verbreden van hun leer- en leefomgeving de individuele en maatschappelijke kansen van ons doelpubliek kunnen vergroten.

We streven tevens naar de emancipatie van ons doelpubliek, we willen hen de kansen aanreiken om te participeren aan een maatschappelijk leven, hen aanmoedigen tot actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. We vinden het belangrijk om te werken aan gemeenschapsvorming en een bevordering van de sociale cohesie in en rondom de scholen.

Binnen een hele werking van de Brede School is constante aandacht voor Nederlandstalige taalontwikkeling een zeer belangrijk gegeven, maar met specifieke aandacht voor de Brusselse meertalige context. Het taalbeleid van de Brede School ligt in de lijn van de visietekst taalbeleid VGC en in de lijn van het taalbeleid van de scholen.

De Brede School streeft ernaar de werking vanuit een muzisch culturele invalshoek te organiseren.

Als Brede School vinden we het heel belangrijk om ontwikkelingen en evoluties binnen de wijk op te volgen.

 

Meer info over Brede School in het algemeen? Check Wat is een Brede School? van het Steunpunt Diversiteit en Leren.