Visie

 Brede School, er is heel veel om te doen, maar het past dan ook perfect in de huidige maatschappelijke context waarin er veel van onze kinderen wordt gevraagd. Naast het leren binnen de school(m)uren is het noodzakelijk om oog te hebben voor de lichamelijke, sociale, culturele en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een veelzijdige en krachtige leer- en leefomgeving op school én in de vrije tijd, die een goede samenhang biedt tussen cognitieve, sociale en recreatieve activiteiten schept maximale ontplooiingskansen voor de kinderen. Brede School is een manier van werken die mogelijkheden uit verschillende sectoren (Onderwijs, Cultuur, Welzijn, Jeugd&Sport) samenbrengt. Brede School wil de kinderen en hun ouders helpen bij het opgroeien in een multiculturele en veelzijdige omgeving, met openheid en respect voor de diversiteit die zo eigen is aan een grootstad als Brussel.

Onze missie

Samenwerking

Brede School De Witlofkinderen is een lokaal samenwerkingsverband tussen de zes Everse Nederlandstalige basisscholen (Sint-Jozef, Onze-Lieve-Vrouw, Heilige Hart van Maria,Everheide,De Weg-Wijzeren Papageno),de gemeente Evere, de Preventiedienst, het gemeenschapscentrum Everna en de bibliotheek HermanTeirlinck. De BS richt zich tot alle kinderen tot 12 jaar die schoollopen in Evere of wonen in Evere en de ouders van deze kinderen.

Elke partner binnen het samenwerkingsverband behoudt zijn eigen identiteit, maar gezamenlijk staan we garant voor het maximaal investeren in ontwikkelingskansen voor alle kinderen.  Het is een ononderbroken zorg voor de ontwikkeling van de kinderen en het biedt brede ontwikkelingskansen aan om te groeien. Brede School wordt een afstemming tussen de vragen, noden, behoeften vanuit het onderwijs, de kinderen, de ouders en/of de buurtbewoners enerzijds en het aanbod van de scholen, het gemeenschapscentrum, de preventiedienst, verenigingen enz. anderzijds. Deze match kan een diverse finaliteit hebben, gaande van een concreet aanbod over doorverwijzing tot intensieve trajectbegeleiding of ondersteuning.

Duurzaam samenwerken en ontmoeten schept een positieve en vriendschappelijke sfeer van vertrouwen en heeft altijd een meerwaarde voor de verschillende partners en doelgroepen.  Door het slaan van bruggen tussen verschillende sectoren streven we naar onderlinge versterking, aanvulling en verrijking.

We werken samen, over alle netten en religies heen, met een pluralistische blik op een samenleving, waarin verschillende culturen en levensovertuigingen naast elkaar kunnen leven.

Naast de werking op lokaal niveau, werkt Brede School ook op bovenlokaal niveau, via het platform brede school, het expertisecentrum dat gevestigd is binnen het Onderwijscentrum Brussel.

 Kind centraal

Het kind staat centraal in de Brede School. De leefwereld van de kinderen dient als uitgangspunt. De Brede School wil een maximale (leer)opbrengst voor ieder kind, maar ook maximaal plezier. We trachten het beste uit elk kind te halen. De kinderen moeten zich veilig en geïnspireerd voelen om op allerlei terreinen hun competenties op te bouwen.

We werken aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen waarbij aandacht is voor zowel het sociaal-emotionele, het cognitieve, het motorische, het muzische en het creatieve aspect.

In de vrije tijd van kinderen zitten ontzettend veel aanzetten tot leren. Het is interessant om dit terug te koppelen naar de klas. Maar de spontaneïteit van deze vrije tijd mag niet schools worden. De Brede School stimuleert en verbindt precies de ervaringen en competenties die kinderen overal verwerven, zowel binnen formele als informele verbanden. Diversiteit, verbindingen en participatie zijn essentieel om een ruime leer- en leefomgeving te realiseren. De wisselwerking tussen verschillende leer- en leefervaringen versterkt het leren en motiveert de kinderen. Door de kinderen een veelheid aan ervaringen en ontmoetingen aan te bieden, wordt hun omgeving een rijke en veilige oefenplaats voor de complexe maatschappij waarin ze later hun eigen plaats zullen vinden. Zo kunnen ze uitgroeien tot jongvolwassenen met een open en veelzijdige blik, aangepast aan de diverse, multiculturele en meertalige omgeving waarin ze leven.

Onze visie  

Talentontwikkeling en plezier

De focus ligt in een eerste fase op taalstimulering gekoppeld aan een grote dosis plezier, en van daaruit spitsen we ons toe op de ontwikkeling van de talenten van de kinderen. We nemen de wereld van het kind als uitgangspunt.  Die is wervelend, kleurrijk en vol fantasie.  We stimuleren de kinderen door zoveel mogelijk uit te gaan van hun kijk op de wereld,  én daarna die blik te verruimen en te verdiepen.  We creëren samen met de kinderen een atmosfeer waarin werkelijkheid en verbeelding, creativiteit en fantasie harmonieus in elkaar overvloeien. De kinderen beleven verschillende expressievormen en kunstzinnige activiteiten. Door diverse kunstdisciplines aan bod te laten komen, ontplooien zij hun vaardigheden in een brede waaier.  Breed leren is hier dus het ordewoord!  Het kernaspect ‘talentontwikkeling en plezier’ is ons primordiale streefdoel.

We zullen werken rond thema’s die sterk bij kinderen leven, plezante en minder plezante, gemakkelijke en moeilijke onderwerpen.  We hopen ook de barrières tussen de verschillende cultuurgemeenschappen te doorbreken.  Zo kunnen de kinderen het gevoel krijgen dat we allemaal gelijk zijn. 

 Ontwikkeling alle kernaspecten

Het is belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen in een zo gezellig mogelijke sfeer kan verlopen zodat de kinderen zich helemaal veilig voelen. Dat gevoel van veiligheid is voor het kind van groot belang om zich in de activiteiten volop te kunnen geven en daarin te groeien.  Deze zekerheid van veiligheid geeft het kind ook rust, mentaal en fysiek.

De kinderen moeten zich goed voelen in hun vel, zich amuseren, boeiende ervaringen opdoen, kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, nieuwe mensen ontmoeten, Nederlands kunnen spreken en gebruiken buiten de schoolmuren, enz.

Door de kinderen optimaal in het gebruik van de Nederlandse taal te stimuleren, trachten we hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten.

Evere beschikt over een schat aan groene en rustige plekjes. We betrekken de buurt en de natuur in onze projecten zodat iedereen de kans krijgt om van deze natuurlijke rijkdom te profiteren. Verbondenheid van kinderen en ouders met de buurt en iedereen die daarbij hoort, stimuleert tot het opnemen van een engagement in de maatschappij.

 Alle kinderen

Het is niet omdat de Brede School De Witlofkinderen de focus legt op taalstimulering van anderstalige kinderen, dat we ons daartoe willen beperken. De mix en uitwisseling van verschillende wereldbeelden, achtergronden en ervaringen maken deel uit van de verrijking van de kinderen. Daarom richt de Brede School zich tot alle kinderen van Evere, ongeacht hun thuistaal. Niet elk kind krijgt, vanuit diverse redenen, dezelfde kansen die een rijke ontwikkeling mogelijk maken. Studies tonen aan dat deze “start” voor een belangrijk deel onze toekomst tekent. Het pleit voor zich dat we alle kinderen gelijke en maximale kansen willen geven. Scholen alleen kunnen niet inspelen op alle verwachtingen, ook andere instanties moeten inspanningen leveren en samenwerken om deze uitdagingen aan te gaan.

 Ouders

Naast het belang van het kind is de actieve betrokkenheid van de ouders een belangrijke focus. Om de kinderen optimale kansen in hun groei en ontwikkeling te bieden dienen de ouders mee te groeien in deze ontwikkeling. Essentieel is een open houding naar ouders, zij zijn welkom en worden gezien als educatief partner in het proces. Samenwerking tussen Brede School en ouders is noodzakelijk om de ontwikkelingskansen en het welbevinden van de kinderen te verhogen. Op langere termijn resulteert dit gedrag zich op een goede voorbereiding voor de toekomst (zowel voor het kind als voor de ouders) en leidt dit uiteindelijk tot een betere maatschappelijke participatie, zeker in de buurt maar ook daarbuiten.

 Brede School De Witlofkinderen zal nooit afgerond zijn. Het is een permanent groeiproces, een lokaal proces met een continuïteit, waarin alle partners samen het beste voor hebben met de kinderen uit de buurt.

 _________________________________________________________________________________

Deze visietekst hanteert de visietekst en het referentiekader Brede School in Brussel (VGC-december 2010) als uitgangspunt.