missie - visie

Missie

Brede school essegem wil de ontwikkelingskansen van de kinderen van de drie partnerscholen (Sint-Michielsschool, Vande Borneschool en Sint-Pieterscollege, vestiging Leopold 1-straat) vergroten door middel van een kwalitatief samenwerkingsverband tussen de drie partnerscholen en alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen.

Bres wil die ontwikkelingskansen vergroten door kinderen aan te moedigen en motiveren in het opgroeien tot zelfstandige jongvolwassenen en sociaal-maatschappelijk betrokken burgers.

De nadruk van BreS ligt op gelijke kansen voor alle kinderen. We besteden enerzijds extra aandacht aan kansarme* groepen.

Anderzijds moeten alle kinderen van de drie scholen via de brede school de kansen krijgen om in de keten van ontwikkeling te stijgen naar een volgende fase. De fasen van ontwikkeling die we hanteren zijn 1. kennismaking, 2. ontwikkeling, 3. bekwamen en 4. excelleren.

Bres legt ook de nadruk in haar projecten op sociale cohesie in de wijk door middel van ontmoetingen en samenwerkingen tussen de kinderen van de drie verschillende scholen.

*kansarmoede: een duurzame toestand waarbij men niet alle kansen krijgt om zichzelf te ontplooien door het gebrek aan voldoende sociaal, cultureel of economisch kapitaal.

 

Visie

Brede school Essegem wil dat elk kind binnen de partnerscholen kan evolueren naar een volgende fase binnen de keten van ontwikkeling (waarbij we de volgende fasen hanteren: 1. kennismaken, 2. ontwikkelen,  3. bekwamen, 4.excelleren) zodat op het einde van de brede schoolrit alle kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige jongvolwassenen en sociaal-maatschappelijk betrokken burgers.

Bres zal dit verwezenlijken via een structureel samenwerkingsverband tussen de kernactoren van het samenwerkingsverband waar gewerkt wordt aan laagdrempelige projecten, rond de talenten van kinderen, met een duurzaam karakter, waar we extra aandacht besteden aan sociale cohesie, *kansarme groepen, ouderbetrokkenheid en taal.

*kansarmoede: een duurzame toestand waarbij men niet alle kansen krijgt om zichzelf te ontplooien door het gebrek aan voldoende sociaal, cultureel of economisch kapitaal.